Tara

Elm, 21 inches x 8 inches x 5 inches.

1 / 4
Tara
2 / 4
Tara
3 / 4
Tara
4 / 4
Tara